In woldogger yn Aldebrêge

Blijspul yn trije bedriuwen

Auteur: Toon van der Stappen

Fryske ferzy fan: ‘Een weldoener in Oudebrugge’

Oerseting:Toanielferiening De Krinkjespuiers út De Knipe
Besetting:  4 froulju en 3 mannen

Besetting  4 froulju en 3 mannen

Betty: kastleinske fan ‘De Porsleinen Kater’
Fokke: drogist
Hemmetje: eigenaresse fan kapsalon en frou fan Fokke
Lammert : boer
Thomas Leeuwenstein: frjemdling yn it doarp
Froukje : dochter fan de bakker
Frou Haanstra: frou fan oansjen en in ‘geheim’ berop

Korte inhoud

Aldebrêge is in doarp yn sliep. Hoewol't de ynwenners dat net útsprekke yn it iepenbier, ha it doarpskafé, de drogisterij, de kapsalon, de bakkerij en de boer in earm bestean.It liket net te kearen dat de foarsjenningen ien foar ien ferdwine sille yn it doarp.
Oant op in moaie jûn , in man, kreas yn de klean en ek noch in smoute prater, De Porsleinen Kater binnenstapt. Hy bringt in plan op it aljemint om it doarpsplein it pittorteske oansjen fan hûndert jier lyn wer te jaan. Kloften toeristen sille der op Aldebrêge ôfkomme. Hy wit it kastleinske, de drogist, de kapster, de bakker en de boer entûsjast te meitsjen.Se wolle in flink stik jild yn harren bedriuwen stekke mei jild fan de woldogger. Betsy en Hemmetje binne  ek  noch op in oare wize ynteresjearre yn Thomas Leeuwenstein.
Om foar de earste bekendheid te sjoargjen, organisearret Leeuwenstein yn gearwurking mei de doarpsbewenners in Histoarjefeest. Dit wurdt in grut sukses,wêrtroch gjinien mear twivels hat oan de mooglikheden foar Aldebrêge.
De iene nei de oare tekent in kontrakt mei de betingsten werûnder Thomas jild beskikber stelt. Hoe goed it plan ek liket, dêrnei giet der fan alles mis. Hemmetje is dagen spoarleas en Betty kriget lêst fan stemmingswikselingen. Wylst de drogist op in mislike manier foar it deiljocht komt as de bewaker fan de histoaryske formule , heart de dochter fan de bakker in petear mei in ferriederlike ynhâld.


Zichtzending bestellen via
www.toneeluitgeverijgrosfeld.nl

Een Weldoener in Oudebrugge

Blijspel in drie bedrijven

Auteur: Toon van der Stappen

Bezetting: 4 dames – 3 heren

Betty: waardin van ‘de Porseleinen Kater’
Fokke: drogist
Hemmetje: eigenaresse van kapsalon en vrouw van Fokke
Lammert: boer
Thomas Leeuwenstein: vreemdeling in het dorp
Froukje: dochter van de bakker
Mevrouw Hamstra: vrouw met aanzien en ‘geheim’ beroep

Korte inhoud

Oudebrugge is een ingedut dorp. Hoewel de betrokkenen dat niet openlijk uitspreken, leiden het dorpscafé, de drogisterij, de kapsalon, de bakkerij en het boerenbedrijf allemaal een noodlijdend bestaan. Het lijkt onvermijdelijk dat de voorzieningen één voor één uit het dorp verdwijnen.

Tot op een mooie avond een goedgeklede en welbespraakte vreemdeling de Porseleinen Kater binnenstapt. Hij oppert het plan om het dorpsplein het pittoreske aanzien te geven van honderd jaar geleden. Dan zullen er drommen toeristen op Oudebrugge afkomen. Hij weet de waardin, de drogist, de kapster, de bakker en de boer enthousiast te maken. Zij willen fors in hun zaken investeren met geld van de weldoener. Betty en Hemmetje zijn ook nog op een andere manier geïnteresseerd in Thomas Leeuwenstein.

Om voor de eerste bekendheid te zorgen, organiseert Leeuwenstein samen met de dorpsbewoners een Historiefestijn. Dat wordt een groot succes, waardoor niemand meer twijfelt aan de mogelijkheden voor Oudebrugge. De een na de ander ondertekent een contract met de voorwaarden waaronder Thomas geld beschikbaar stelt.

Hoe goed het plan ook lijkt, vervolgens gaat er van alles mis. Hemmetje is dagen spoorloos en Betty krijgt last van gevaarlijke stemmingswisselingen. Terwijl de drogist zich irritant ontpopt als de bewaker van de historische formule, hoort de dochter van de bakker een gesprek met een verraderlijke inhoud.

Zichtzending bestellen via
www.toneeluitgeverijgrosfeld.nl
Voor België:
www.toneelfonds.be